ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ АРХИТЕКТУРНОТО СТУДИО

Цикълът по изграждането на една сграда започва с идеята или концепцията за нея и завършва с построяването и. Архитектът, като консултант и проектант играе основна роля в този процес и е „дясната ръка” на инвеститора в желанието му да финализира успешно своето начинание. Дейностите (макар и не винаги ясно разграничими) са консултации, предпроектни проучвания, инвестиционно проектиране и авторски надзор. Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД със своя опит и професионализъм партнира на клиента във всеки един етап от този процес.

БЕЗПЛАТНИ АРХИТЕКТУРНИ КОНСУЛТАЦИИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

В общия случай клиентът се обръща към архитектурно студио, когато има начална идея за това какво иска да изгради в своя парцел. Работата на архитекта в този етап е да вземе тази идея и да я оформи в ясна концепция или по-точно казано в задание за проектиране. Това задание взима предвид всички желания и изисквания на клиента. Бива изготвен т.нар. план „максимум”, който не винаги може да бъде постигната поради особеностите на парцела, но който е отправната точка или целта на заданието. На този етап се начертават основните посоки на действие – откъде и какви изходни данни трябва да бъдат набавени, обсъждат се принципни изисквания към сградата, определя се приблизителен бюджет на цялото начинание и др.

Консултацията не винаги е свързана с проектиране на нова сграда. Нашето архитектурно студио може да ви съдейства при преустройства, промяна на предназначение, пристроявания, надстроявания, реконструкции на съществуващи сгради и при:

 1. избор на подходяща конструктивна система;
 2. избор на строителни материали;
 3. избор на подходяща изолационна система (хидроизолационна система и топлоизолационен пакет) и др.
 

В изходния етап на инвестиционното начинание, когато дори и имота не е закупен ние можем да ви консултираме за плюсовете и минусите на даден парцел в зависимост от параметрите на застрояване, изложението, теренните дадености и инфраструктурната обезпеченост.

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

Предпроектното проучване e специално проучване, което се извършва преди започване на проекта, имайки за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана. То представлява комплексна първоначална оценка на всички настоящи и потенциални вътрешни и външни фактори, които могат да засегнат инвеститорския проект и интереси. След изясняване на идеята се установява икономическата рентабилност.

 1. проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове. Определят се параметрите на застрояване: максимална височина на сградата, максимална плътност на застрояване, минимална площ за озеленяване, максимално РЗП, ограничителни линии т.н.;
 2. aнализ на инфраструктурата на и около обекта, а именно: има ли изградени ВиК и Електро комуникации или тепърва ще се проектират;
 3. инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки, геодезически и др.;
 4. технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология - за обекти, при които технологичното решение е определящо.

При необходимост се изготвят ПУП (Подробни Устройствени Планове) за промяна на предназначението, регулацията и/или застрояването на даден имот; изготвят се РУП (Работни Устройствени Планове) за детайлно представяне на етажността, вида и начина на застрояването при сключено застрояване.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Този етап включва същинското изготвяне на инвестиционния проект. Той започва с получаване на визата за проектиране и завършва с издаване на разрешение за строеж от узаконяващия орган (в общия случай това е Общината). Проектирането може да е еднофазно (технически проект) или двуфазно (идеен и технически проект) според изискванията на клиента и спецификата на задачата. За започване на проектирането са необходими следните изходни данни:

Изходни данни и документи:

 1. Документи за собственост на терена /парцела/;
 2. Скица с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план указваща начина на застрояване. (Издава се от общинската администрация след попълване на заявление по образец и представяне на документ за собственост);
 3. Становища и данни от експлоатационните дружества – ВиК, Енерго... (Издават се от съответното дружество след попълване на заявление по образец, документ за собственост и виза за проектиране);
 4. Геодезическо заснемане на терена;
 5. Геоложки и хидроложки проучвания на терена.
Проекти по специалности:
 1. Част „Архитектурна“;
 2. Част „Конструктивна“ + Оценка за съответствие (технически контрол);
 3. Част „В и К“ - водопровод и канализация;
 4. Част „Електро“;
 5. Част „ОВиК“ - отопление, вентилация и климатизация;
 6. Част „Енергийна ефективност“ + Оценка за съответствие;
 7. Част „Геодезическа“ (трасировъчен план и вертикална планировка);
 8. Част „ПБЗ“;
 9. Част „Паркоустрояване и благоустрояване“;
 10. Част „Пожарна безопасност“;
 11. Част „ПУСО“ (Проект за Управление на Строителните Отпадъци);
 12. Част „Технологична“ - при необходимост;
 13. Сметна документация (количествени сметки по всички части).
Сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества – ВиК, Енерго и др. (извършва се от инвеститора след съгласуване на проекта по съответната част с дружеството).

Документът за собственост, визата за проектиране, проектната документация и предварителните договори от дружествата са достатъчни за издаване на строително разрешение на обекта. Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД изготвя и допълнителни проекти в полза на клиента (инвеститора):

Допълнителни проекти
 1. Спецификации на дограма ( врати и прозорци);
 2. Ценообразуване и площообразуване;
 3. Благоустрояване и озеленяване, Площадково осветление, Поливна система;
 4. Проект за ограда;
 5. Проект за басейн;
 6. Охранителни инсталации, Система контрол на достъпа, Видеонаблюдение;
 7. Проект за улични инсталации (В и К, Ел и др.) - съгласуват се с дружествата.

АВТОРСКИ НАДЗОР

Надзорът по всички специалности гарантира правилното и точно изпълнение на проекта. Той съблюдава архитектурните, инженерните, технологичните и строителни правила и норми и спомага за безпроблемното въвеждане на обекта в експлоатация. Непрекъснатият контрол на строителството има за цел да доближи максимално реализацията до проектната идея, както и да се вземе най-правилното решение при възникнали промени в заданието по време на строителството или поява на непредвидени ситуации и технически трудности. Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД предлага тази услуга по всички проектни части.

ПРОЕКТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Архитектурното студио изготвя проекти по всички части за пристройки, надстройки, разширения и преустройства на съществуващи сгради и помещения. Тези проекти са необходими, за да можете да получите разрешение за строеж за необходимата промяна. [преглед]

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ако поради някаква причина проектната документация на жилищната сграда е загубена или унищожена, архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД може да изготви строителни книжа по всички части в така наречения "инвестиционен проект - заснемане". Проектът-заснемане се одобрява от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените строителни книжа. За одобрението на проекта се предоставят документ за собственост, виза за проектиране, три копия от инвестиционния проект-заснемане и оценка за съответствие за обекти от първа и втора категория.

СОЛАРНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОЕКТ

При желание от страна на клиента може да бъде изготвено соларно обследване на проектираната сграда. Под формата на анимация още в проектната фаза ще ви покажем какво ще бъде ослънчаването и съответно засенчването в помещенията в зависимост от местоположението, ориентацията и архитектурните елементи на сградата. Соларното изследване се изготвя за три дати – 22-ри юни, когато денят е най-дълъг (лятно слънцестоене), 22-ри декември, когато денят е най-кратък (зимно слънцестоене) и за 22-ри септември (или 21-ви март), когато е равноденствието. На базата на трите дати може да се определи кои зони от помещенията ще останат винаги в сянка, а също така и къде трябва да се предвидят слънцезащитни мерки.

ИЗГОТВЯНЕ НА СТЕРЕОСКОПИЧНИ СНИМКИ

За да се постигне още по-добро триизмерно възприятие на проектираните от нашия екип сгради, архитектурното студио изготвя стереоскопични снимки на съответния проект. С помощта на анаглифни или така наречените стереоскопични очила (най-често red-cyan) в съзнанието на човек се получава по-реалистичен триизмерен образ на проектираната сграда.

ТРИИЗМЕРНО ВИЗУАЛИЗИРАНЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Всеки архитектурен проект изготвен от архитектурно студио "Ай Ес Пи Дигитален Дизайн" ООД се окомплектова и с триизмерни визуализации. Тяхната цел е да представят на клиента най-подробно архитектурната идея на проектанта, както и да се добие представа за архитектурната визия на обекта. Не на последно място тези визуализации се използват и за рекламна цел при евентуални продажби на обособени части от проекта (продажба на апартаменти, магазини, офиси) или при продажбата на целия готов проект (при къщи, хотели и т.н.). По желание на клиента могат да бъдат подготвени рекламни материали за всеки отделен обект от сградата или за самата сграда като цяло. Тези материали се състоят от цветни разпределения с необходимата информация нужна на брокерите за реализирането на продажби. Изготвят се и каталози, листовки, флайери готови за предпечат. Рекламните материали се подготвят на български и/или на английски език.