Услуги

БЕЗПЛАТНИ АРХИТЕКТУРНИ КОНСУЛТАЦИИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

В общия случай клиентът се обръща към архитектурно студио, когато има начална идея за това какво иска да изгради в своя парцел. Работата на архитекта в този етап е да вземе тази идея и да я оформи в ясна концепция или по-точно казано в задание за проектиране. Това задание взима предвид всички желания и изисквания на клиента. Бива изготвен т.нар. план „максимум”, който не винаги може да бъде постигната поради особеностите на парцела, но който е отправната точка или целта на заданието. На този етап се начертават основните посоки на действие – откъде и какви изходни данни трябва да бъдат набавени, обсъждат се принципни изисквания към сградата, определя се приблизителен бюджет на цялото начинание и др.

Консултацията не винаги е свързана с проектиране на нова сграда. Нашето архитектурно студио може да ви съдейства при преустройства, промяна на предназначение, пристроявания, надстроявания, реконструкции на съществуващи сгради и при:

 1. избор на подходяща конструктивна система;
 2. избор на строителни материали;
 3. избор на подходяща изолационна система (хидроизолационна система и топлоизолационен пакет) и др.
 

В изходния етап на инвестиционното начинание, когато дори и имота не е закупен ние можем да ви консултираме за плюсовете и минусите на даден парцел в зависимост от параметрите на застрояване, изложението, теренните дадености и инфраструктурната обезпеченост.

ПРЕРАБОТВАНЕ /МОДИФИКАЦИЯ/ НА ГОТОВ ПРОЕКТ

Ние сме преди всичко архитекти, а не търговци и проектите, които предлагаме не са „готов артикул”, разпечатан и подреден на рафт, чакащ купувачи. Всеки един „готов проект” е отправна точка към Вашия бъдещ дом. Така подготвени проектите позволяват да се променя вида и начина на отопление, да се добавят допълнителни инсталации и системи като СОТ, видео наблюдение и др.
ВЪЗМОЖНИ СА ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТИТЕ (от най-минималните като смяна на материалите по фасадата) до основни модификации като промяна на габаритите на къщата, добавяне или премахване на помещения и дори етажи. За промени, които не засягат конструкцията и квадратурата на къщата, цената остава непроменена. За промени, които засягат квадратурата на къщата, цената на проекта се прекалкулира на база 10евро/м2 (за монолитно строителство) и 11евро/м2 (за къщи със сглобяема конструкция) като се взима новата (променена) квадратура и се добавят 200-400лв.

ПРОЕКТИРАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ НА КЪЩА

Една от основните дейности на архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД е изготвянето на проекти за еднофамилни жилищни сгради. Къщата е нещо познато и може би тя е най-индивидуалния тип сграда, защото къщата изразява същността на своите обитатели. Много често поради скромните си размери, проектите на къщи са пренебрегвани от архитектурните студия. Нашето студио е възприело друг подход към проектирането на къщи. Ние виждаме в тях възможност за изява и творчество. Проектирането на всяка нова къща ни предоставя уникално предизвикателство като архитекти поради тяхното стилово и функционално разнообразие. За разлика от апартаментите, които са ограничени от габаритите на жилищната сграда и които лесно могат да бъдат определени като едностайни, двустайни, тристайни и т.н., при еднофамилните къщи вариантите са твърде много и разнообразни.

При определяне на цената хонорарът на следните специалности (Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ОвиК, Енергийна ефективност, ПБЗ) се калкулира според големината на къщата и се смята на квадратен метър. Рамката, в която варира този хонорар за индивидуален проект на еднофамилна къща, е от 10 до 13 евро на квадратен метър проектирана площ. Останалите проектни части (част „Геодезическа“, Геоложки и хидроложки проучвания, част „Паркоустрояване и благоустрояване“, част „Пожарна безопасност“), които имат отношение към парцела са с фиксиран хонорар. Заедно те образуват цената за проектиране.

КАКВО Е ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

По същество това е изготвянето на проектите, на база на които получавате строително разрешение. Този етап започва с получаване на визата за проектиране и завършва с издаване на разрешение за строеж от узаконяващия орган (в общия случай това е Общината). Проектирането може да е еднофазно (технически проект) или двуфазно (идеен и технически проект) според изискванията на клиента и спецификата на задачата. За започване на проектирането са необходими следните изходни данни:

Изходни данни и документи:

 1. Документи за собственост на терена /парцела/;
 2. Скица с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план указваща начина на застрояване. (Издава се от общинската администрация след попълване на заявление по образец и представяне на документ за собственост);
 3. Становища и данни от експлоатационните дружества – ВиК, Енерго... (Издават се от съответното дружество след попълване на заявление по образец, документ за собственост и виза за проектиране);
 4. Геодезическо заснемане на терена;
 5. Геоложки и хидроложки проучвания на терена.
Проекти по специалности:
 1. Част „Архитектурна“;
 2. Част „Конструктивна“ + Оценка за съответствие (технически контрол);
 3. Част „В и К“ - водопровод и канализация;
 4. Част „Електро“;
 5. Част „ОВиК“ - отопление, вентилация и климатизация;
 6. Част „Енергийна ефективност“ + Оценка за съответствие;
 7. Част „Геодезическа“ (трасировъчен план и вертикална планировка);
 8. Част „ПБЗ“;
 9. Част „Паркоустрояване и благоустрояване“;
 10. Част „Пожарна безопасност“;
 11. Част „ПУСО“ (Проект за Управление на Строителните Отпадъци);
 12. Част „Технологична“ - при необходимост;
 13. Сметна документация (количествени сметки по всички части).
Сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества – ВиК, Енерго и др. (извършва се от инвеститора след съгласуване на проекта по съответната част с дружеството).

Документът за собственост, визата за проектиране, проектната документация и предварителните договори от дружествата са достатъчни за издаване на строително разрешение на обекта. Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД изготвя и допълнителни проекти в полза на клиента (инвеститора):

Допълнителни проекти
 1. Спецификации на дограма ( врати и прозорци);
 2. Ценообразуване и площообразуване;
 3. Благоустрояване и озеленяване, Площадково осветление, Поливна система;
 4. Проект за ограда;
 5. Проект за басейн;
 6. Охранителни инсталации, Система контрол на достъпа, Видеонаблюдение;
 7. Проект за улични инсталации (В и К, Ел и др.) - съгласуват се с дружествата.

АВТОРСКИ НАДЗОР

Надзорът по всички специалности гарантира правилното и точно изпълнение на проекта. Той съблюдава архитектурните, инженерните, технологичните и строителни правила и норми и спомага за безпроблемното въвеждане на обекта в експлоатация. Непрекъснатият контрол на строителството има за цел да доближи максимално реализацията до проектната идея, както и да се вземе най-правилното решение при възникнали промени в заданието по време на строителството или поява на непредвидени ситуации и технически трудности. Архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД предлага тази услуга по всички проектни части.

ПРОЕКТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Архитектурното студио изготвя проекти по всички части за пристройки, надстройки, разширения и преустройства на съществуващи сгради и помещения. Тези проекти са необходими, за да можете да получите разрешение за строеж за необходимата промяна.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ако поради някаква причина проектната документация на жилищната сграда е загубена или унищожена, архитектурно студио „Ай Ес Пи Дигитален Дизайн” ООД може да изготви строителни книжа по всички части в така наречения "инвестиционен проект - заснемане". Проектът-заснемане се одобрява от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените строителни книжа. За одобрението на проекта се предоставят документ за собственост, виза за проектиране, три копия от инвестиционния проект-заснемане и оценка за съответствие за обекти от първа и втора категория.

СОЛАРНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОЕКТ

При желание от страна на клиента може да бъде изготвено соларно обследване на проектираната сграда. Под формата на анимация още в проектната фаза ще ви покажем какво ще бъде ослънчаването и съответно засенчването в помещенията в зависимост от местоположението, ориентацията и архитектурните елементи на сградата. Соларното изследване се изготвя за три дати – 22-ри юни, когато денят е най-дълъг (лятно слънцестоене), 22-ри декември, когато денят е най-кратък (зимно слънцестоене) и за 22-ри септември (или 21-ви март), когато е равноденствието. На базата на трите дати може да се определи кои зони от помещенията ще останат винаги в сянка, а също така и къде трябва да се предвидят слънцезащитни мерки.

ИЗГОТВЯНЕ НА СТЕРЕОСКОПИЧНИ СНИМКИ

За да се постигне още по-добро триизмерно възприятие на проектираните от нашия екип сгради, архитектурното студио изготвя стереоскопични снимки на съответния проект. С помощта на анаглифни или така наречените стереоскопични очила (най-често red-cyan) в съзнанието на човек се получава по-реалистичен триизмерен образ на проектираната сграда.

ТРИИЗМЕРНО ВИЗУАЛИЗИРАНЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Всеки архитектурен проект изготвен от архитектурно студио "Ай Ес Пи Дигитален Дизайн" ООД се окомплектова и с триизмерни визуализации. Тяхната цел е да представят на клиента най-подробно архитектурната идея на проектанта, както и да се добие представа за архитектурната визия на обекта. Не на последно място тези визуализации се използват и за рекламна цел при евентуални продажби на обособени части от проекта (продажба на апартаменти, магазини, офиси) или при продажбата на целия готов проект (при къщи, хотели и т.н.). По желание на клиента могат да бъдат подготвени рекламни материали за всеки отделен обект от сградата или за самата сграда като цяло. Тези материали се състоят от цветни разпределения с необходимата информация нужна на брокерите за реализирането на продажби. Изготвят се и каталози, листовки, флайери готови за предпечат. Рекламните материали се подготвят на български и/или на английски език.